Услуги

  • Събиране на частни и публични вземания;
  • Извършване на въводи във владение на физически и юридически лица;
  • Предаване на движими вещи и изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие;
  • Налагане на обезпечителни запори;
  • Предаване на заложено имущество при възлагане от пристъпил към изпълнение кредитор по реда на ЗОЗ;
  • Продажба на заложено имущество по реда на ЗОЗ;
  • Извършване на предвидените в чл.651 от Търговския закон действия – запечатване на помещения, оборудване, превозни средства.